Description | Opis
[Bush Telegraph] International Art Project

AgnieszkaPiotrowska started art project in 2010 painting the first reproduction in oil technique on canvas. Participants copy the oil painting one after another in defined order. Despite the efforts to copy received pictures, each following version is being deformed, changing generally the meaning of the first picture.

You can find almost everything in the Internet. The abundance of this collection creates chaos and that is the reason why information is distorted easily, and it makes getting to prototype very difficult. owing to development of technique, art is making remarkably progress, broadening its definition, and subsequently using the new media. Digitalizing this field of art has many advantages such as almost unlimited reach, enabling access to the works of artists all over the world. However, digital works of art produced on the computer are privileged, because they are presented in their original background, what disrupts their reception in a minimal way. Despite the profits, which are connected to development of the new form of art, traditional art also struggles with some danger, because network only enables showing it in the form of reproductions, which are very often low quality and do not reflect presented object in an authentic way. What is more, the audience cease to portray presented object as a “psychical” work of art, but more like a mere collection of pixels.

Internet as a means that constantly reproduces its contents, violates the symbolic borders and the idea of centre together with the rules that subordinate any given reality. Network - new medium of presenting art in a massive way, does not always respect copyrights, oversimplifies value of the real object -work of art, creates no need for authentic commune with original in the institutions, which are earmarked for it. Existence of art in the virtual world provokes audience to investigate borders what is real and what functions, as a virtual product.

The 0rder of participation is predetermined. The picture should not be copied without previous consultations. Technique and format of a copied work is free. Participations in the project is equals with the permission for publication in marketing aims. The deadline of the projects in not yet predicted. Contacts for the interested in project: agapiotrowska@onet.pl.[Głuchy telefon] Międzynarodowy Projekt Artystyczny


Agnieszka Piotrowska rozpoczęła akcję artystyczną w 2010 roku, tworząc pierwszą reprodukcję w technice olejnej na płótnie. Uczestnicy projektu w określonej kolejności powielają po sobie pracę, mimo starań skopiowania otrzymanego zdjęcia, każda kolejna wersja ulega zniekształceniu, zmieniając na ogół całkowite brzmienie pierwszego dzieła wyjściowego.

W Internecie, można znaleźć niemal wszystko. Bogactwo tych zbiorów powoduje jednak spory zamęt, przez co informacje łatwo podlegają przekształceniom, które często uniemożliwiają dotarcie do pierwowzoru. Dzięki rozwojowi techniki, sztuka przechodzi niesamowity rozwój, poszerzając swoje definicje, korzysta z kolejnych, nowo powstałych mediów. Cyfryzacja tej dziedziny niesie za sobą wiele pozytywów takich jak niemal nieograniczony zasięg, umożliwiający obcowanie z twórczością artystów z całego świata, jednakże uprzywilejowane są przy tym prace cyfrowe, powstałe przy pomocy komputera, gdyż są prezentowane w środowisku dla nich pierwotnym przez co zakłócenia w odbiorze są minimalne. Mimo zysków jakie niesie ze sobą rozwój nowych form komunikacji, sztuka tradycyjna boryka się również z pewnym zagrożeniem, ponieważ sieć komputerowa umożliwia pokazywanie dzieł jedynie w formie reprodukcji, które często posiadają słaba jakość i nie odzwierciedlają prawdziwości prezentowanego obiektu. Ponadto następuje przynajmniej częściowa utrata świadomości, że dany przedmiot istnieje fizycznie, a nie jest tylko zbiorem pikseli.

Internet będąc obszarem o potencjale nieskończonego powielania swoich zasobów, neguje umowne granice, oraz ideę centrum i wynikające stąd reguły porządkowania dowolnej rzeczywistości. Sieć jako nowe medium prezentowania sztuki w sposób masowy i nie zawsze przestrzegający praw autorskich spłyca wartość realnego obiektu, jakim jest dzieło sztuki oraz zatraca potrzebę autentycznego obcowania z oryginałem w instytucjach do tego przeznaczonych. Funkcjonowanie sztuki w świecie nierzeczywistym zmusza odbiorcę do dociekania granic pomiędzy tym, co istnieje realnie, a wytworem tylko wirtualnym.


Kolejność uczestnictwa ustalana jest z góry. Nie należy kopiować obrazu bez uprzedniej konsultacji. Technika i format powielanej pracy jest dowolny. Chęć wzięcia udziału w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikacje pracy w celach promocyjnych. Data zamknięcia projektu nie jest przewidziana. Kontakt dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie: agapiotrowska@onet.pl.